Snake Skin, inspired by Maplewood State Park. Brandi Malarkey, artist. ItsAllMalarkey.com